Algemene voorwaarden

BCT: ALGEMENE VOORWAARDEN PER 01-01-2019

Artikel 1: aanbieding, opdracht en overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op grond waarvan BCT goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert. Onder diensten wordt in deze Algemene Voorwaarden de aanneming van werk mede begrepen.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien dezen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, doch in alle gevallen maximaal dertig dagen geldig.
 4. De algemene inkoopvoorwaarden, algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 2: prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege.
 2. Betaling geschiedt, netto en zonder korting, uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur en in overeenstemming met het factureringsschema zoals beschreven in de offerte of orderbevestiging.
 3. Indien Eindgebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Eindgebruiker, zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voornoemde wettelijke handelsrente wordt berekend vanaf de dag, waarop de betaling had moeten plaatsvinden, tot aan de dag, waarop de betaling is ontvangen. Leverancier maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Leverancier, wordt voldaan.
 4. Door BCT ontvangen betalingen worden telkens afgeboekt op de oudste openstaande factuur van de desbetreffende debiteur.
 5. Leverancier is gerechtigd om haar prijzen en tarieven in enig jaar aan te passen met een percentage gelijk aan het CBS-indexcijfer met betrekking tot de Consumentenprijsindex (CPI, prijsindex 2006 = 100) in het jaar daaraan voorafgaand.

Artikel 3: geheimhouding

Partijen staan ervoor in, dat alle gedurende de duur en na beëindiging van de overeenkomst van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. De partij, die in strijd met deze bepaling handelt, is een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 50.000,- (vijftigduizend Euro), onverminderd het recht van de wederpartij om volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 4: overname personeel

Gedurende de duur en twee jaren na beëindiging van de overeenkomst is het partijen niet toegestaan om medewerkers van de wederpartij in dienst te nemen of anderszins betaalde werkzaamheden aan te bieden, hetzij direct, hetzij indirect, daaronder begrepen de holdingmaatschappijen en daaraan gerelateerde ondernemingen, tenzij daartoe door de wederpartij voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend. De partij, die in strijd met deze bepaling handelt, is een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 50.000,- (vijftigduizend Euro) alsmede een dwangsom van € 1.000,- (duizend Euro) per dag of een evenredige dwangsom per dagdeel, zolang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de wederpartij om volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 5: voorbehoud eigendom en rechten

 1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van BCT, totdat alle bedragen, die opdrachtgever is verschuldigd met betrekking tot de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen en/of diensten zijn voldaan.
 2. Rechten worden aan opdrachtgever telkens verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde, dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 3. Indien en voor zover Leverancier programmatuur van derden aan Eindgebruiker ter beschikking stelt, zijn voor wat betreft die programmatuur de (licentie-)voorwaarden van die derden van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Eindgebruiker aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Eindgebruiker ter inzage bij Leverancier en Leverancier zal deze aan Eindgebruiker kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Eindgebruiker en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.

Artikel 6: intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht en alle eventuele andere intellectuele of industriële eigendomsrechten op alle op grond van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur dan wel andere materialen zoals onder andere, doch niet uitputtend, analyses, documentatie, offertes, ontwerpen en rapporten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BCT of diens gebruiksrechtverleners en worden nimmer in eigendom aan opdrachtgever overgedragen.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden, die door middel van de gebruiksrechtovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk worden toegekend.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de programmatuur of andere materialen te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen, tenzij daartoe door BCT aan opdrachtgever voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend.
 4. BCT vrijwaart opdrachtgever tegen iedere rechtsvordering, die op de bewering is gebaseerd, dat door BCT zelf ontwikkelde programmatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend intellectueel of industrieel eigendomsrecht, onder de voorwaarde, dat opdrachtgever BCT onverwijld, uitdrukkelijk en schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering alsmede de afhandeling van de zaak geheel overlaat aan BCT.

Artikel 7: medewerking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal BCT tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen alsmede alle medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door BCT te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van BCT staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BCT het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en om de daardoor ontstane kosten in overeenstemming met zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 8: leveringstermijnen

 1. Alle door BCT vermelde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens, die bij het aangaan van de overeenkomst aan BCT bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht genomen. De enkele overschrijding van een vermelde (leverings)termijn brengt BCT niet van rechtswege in verzuim.
 2. Indien overschrijding van enige (leverings)termijn dreigt, treden BCT en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg.

Artikel 9: aansprakelijkheid

Gezien de aard en verscheidenheid van haar dienstverlening onderscheidt BCT haar aansprakelijkheid als volgt:

– Aansprakelijkheid voortvloeiend uit wettelijke aansprakelijkheid ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen van BCT of personen waarvoor BCT aansprakelijk kan worden gesteld, hierna genoemd: Bedrijfsaansprakelijkheid. Onder deze aansprakelijkheid wordt begrepen: aansprakelijkheid voor letsel toegebracht aan personen, schade toegebracht aan zaken en eventuele gevolgschade.
– Aansprakelijkheid voortvloeiend uit een Beroepsfout van BCT, hierna genoemd: Beroepsaansprakelijkheid. Onder beroepsfout wordt hier verstaan: een nalatigheid, vergissing, verzuim, onachtzaamheid en dergelijke, begaan bij het samenstellen van de software en bij de uitvoering van werkzaamheden van BCT in haar hoedanigheid als deskundige binnen het raam van de met contractspartij overeengekomen opdracht. Onder deze aansprakelijkheid wordt begrepen: aansprakelijkheid voor vermogensschade.
– Aansprakelijkheid voortvloeiend uit een overige toerekenbare tekortkoming van BCT waaronder het niet of niet tijdig nakomen van een verplichting uit de overeenkomst, hierna genoemd: Overige Contractuele Aansprakelijkheid.

BCT aanvaardt haar verplichting tot schadevergoeding tengevolge van bovengenoemde aansprakelijkheid enkel voor zover dat uit dit artikel blijkt en met in acht neming van de volgende beperkingen:

 1. Een eis tot mogelijke vergoeding van schade dient onverwijld, doch ten minste binnen 48 uur nadat de schadelijdende partij dan wel contractspartij van het ontstaan daarvan op de hoogte is gekomen, dan wel op de hoogte had dienen te komen, per aangetekend schrijven aan de directie van BCT te worden medegedeeld onder vermelding van de gronden waarop de aansprakelijkheid van BCT wordt verondersteld.
 2. Eisen tot schadevergoeding voortvloeiend uit een en dezelfde oorzaak of anderszins met elkaar verband houdend, worden als voortvloeiend uit één oorzaak beschouwd. Zij worden geacht te zijn begaan op het moment van de eerste oorzaak uit de reeks.
 3. BCT aanvaardt voor bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid geen verdere aansprakelijkheid dan zover deze door de desbetreffende verzekeraar op de door BCT afgesloten verzekering voor deze gebeurtenis wordt erkend en voor zover deze door de verzekeraar wordt uitbetaald.
 4. Met betrekking tot Bedrijfsaansprakelijkheid houdt BCT een verzekering in stand tot een verzekerd bedrag van maximaal € 2.500.000,– per gebeurtenis en € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Zij aanvaardt derhalve, met in acht name van het in lid 3 gestelde, haar aansprakelijkheid tot ten hoogste een bedrag van € 2.500.000,– per gebeurtenis en € 5.000.000,- per jaar.
 5. Met betrekking tot Beroepsaansprakelijkheid houdt BCT een verzekering in stand tot een verzekerd bedrag van maximaal € 500.000,– per gebeurtenis en € 2.500.000,– per jaar. Zij aanvaardt derhalve, met in acht name van het in lid 3 gestelde, haar aansprakelijkheid tot ten hoogste een bedrag van € 500.000,– per gebeurtenis en € 2.500.000,– per jaar. Daarbij geldt als voorwaarde dat de schadelijdende partij BCT deugdelijk, uitdrukkelijk en met een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn aangevend ter zuivering door BCT van het gebrek. Ieder vorderingsrecht vervalt 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bij Opdrachtgever bekend had moeten zijn en in ieder geval 5 jaar na de datum van de laatste, op het schadevoorval betrekking hebbende, factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding (van Opdrachtgever) vordert in verband met een door BCT aan Opdrachtgever verleende dienst.
 6. Met betrekking tot haar Overige Contractuele Aansprakelijkheid aanvaardt BCT haar aansprakelijkheid tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
 7. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde, adviezen wordt geheel uitgesloten.
 8. De hier genoemde bedragen kunnen niet cumuleren.

Artikel 10: overmacht

 1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien deze daartoe is verhinderd tengevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen, doch niet uitputtend: oorlog, revolutie, oproer, overstroming en iedere andere van buiten komende oorzaak, welke de desbetreffende partij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen.
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat de veroorzakende partij tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.
 3. Indien de veroorzakende partij tengevolge van overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om na te komen dan wel indien de periode van overmacht langer dan negentig dagen heeft geduurd of zodra redelijkerwijze vaststaat, dat de periode van overmacht tenminste negentig dagen zal duren, kan BCT de overeenkomst geheel of met betrekking tot het desbetreffende gedeelte, zulks geheel ter keuze van BCT, door middel van een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat de veroorzakende partij tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.

Artikel 11: opzegging en ontbinding

 1. Partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand en tegen het einde van de kalendermaand, indien de wederpartij, eveneens na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft om één of meerdere van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 2. Partijen zijn in de hierna beschreven gevallen, en voor zover hierna toegekend, gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. de wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt dan wel aan de wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is of wordt verleend;
  2. de wederpartij het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement is of wordt verklaard;
  3. de onderneming van de wederpartij is of wordt geliquideerd;
  4. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag is of wordt gelegd;
  5. de wederpartij zijn huidige onderneming staakt;
  6. de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen.

3. Verplichtingen, die naar hun aard zijn bestemd om eveneens na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven eveneens na ontbinding van de overeenkomst voortbestaan. Tot voornoemde verplichtingen behoren onder andere, doch niet uitputtend: geheimhouding, overname van personeel, vrijwaring voor schending van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, toepasselijk recht, geschillenbeslechting en domiciliekeuze.

Artikel 12: toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, zoals dezen thans of te eniger tijd gelden, en alle eventuele aanvullingen daarop is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Partijen verplichten zich tot getrouwe nakoming van hetgeen in de overeenkomst is bepaald. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt. Een geschil ontslaat partijen niet van de verplichting om hun werkzaamheden voort te zetten, indien en voor zover dit, gezien de aard van het geschil, in redelijkheid van partijen kan worden verlangd.
 3. In geval van een geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitleg en/of uitvoering van de overeenkomst of van nadere overeenkomsten, die daaruit mochten voortvloeien, alsmede enig ander geschil met betrekking tot of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, wordt uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Maastricht.
 4. Van de in lid 3 van dit artikel beschreven bevoegdheid maken partijen niet eerder gebruik, dan nadat een minnelijke regeling op directieniveau van partijen onmogelijk is gebleken, één en ander onverminderd de bevoegdheid van ieder der partijen om een voorlopige voorziening in kort geding te verzoeken.
 5.